Al-Muddatstsir

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi

surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 1
yaa ayyuhaa almuddatstsiru

 
1. Hai orang yang berkemul (berselimut),
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 2
qum fa-andzir

 
2. bangunlah, lalu berilah peringatan!
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 3
warabbaka fakabbir

 
3. dan Tuhanmu agungkanlah!
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 4
watsiyaabaka fathahhir

 
4. dan pakaianmu bersihkanlah,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 5
waalrrujza fauhjur

 
5. dan perbuatan dosa tinggalkanlah,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 6
walaa tamnun tastaktsiru

 
6. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 7
walirabbika faishbir

 
7. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 8
fa-idzaa nuqira fii alnnaaquuri

8. Apabila ditiup sangkakala,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 9
fadzalika yawma-idzin yawmun 'asiirun

 
9. maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 10
'alaa alkaafiriina ghayru yasiirin

 
10. bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 11
dzarnii waman khalaqtu wahiidaan

 
11. Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian(1527).

[1527] Ayat ini dan beberapa ayat berikutnya diturunkan mengenai seorang kafir Mekah, pemimpin Quraisy bernama Al Walid bin Mughirah.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 12
waja'altu lahu maalan mamduudaan

 
12. Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 13
wabaniina syuhuudaan

 
13. dan anak-anak yang selalu bersama dia,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 14
wamahhadtu lahu tamhiidaan

 
14. dan Ku lapangkan baginya (rezki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 15
tsumma yathma'u an aziida

 
15. kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 16
kallaa innahu kaana li-aayaatinaa 'aniidaan

 
16. Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al-Qur'an).
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 17
saurhiquhu sha'uudaan

 
17. Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 18
innahu fakkara waqaddara

 
18. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya),
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 19
faqutila kayfa qaddara

 
19. maka celakalah dia! Bagaimana dia menetapkan?,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 20
tsumma qutila kayfa qaddara

 
20. kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 21
tsumma nazhara

 
21. kemudian dia memikirkan,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 22
tsumma 'abasa wabasara

 
22. sesudah itu dia bermasam muka dan merengut,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 23
tsumma adbara waistakbara

 
23. kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 24
faqaala in haadzaa illaa sihrun yu/tsaru

 
24. lalu dia berkata: "(Al-Qur'an) ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari (dari orang-orang dahulu),
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 25
in haadzaa illaa qawlu albasyari

 
25. ini tidak lain hanyalah perkataan manusia".
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 26
saushliihi saqara

 
26. Aku akan memasukkannya ke dalam (neraka) Saqar.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 27
wamaa adraaka maa saqaru

 
27. Tahukah kamu apakah (neraka) Saqar itu?
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 28
laa tubqii walaa tadzaru

 
28. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan(1528).

[1528] Yang dimaksud dengan "tidak meninggalkan dan tidak membiarkan" ialah apa yang dilemparkan ke dalam neraka itu diazabnya sampai binasa kemudian dikembalikannya sebagai semula untuk diazab kembali.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 29
lawwaahatun lilbasyari

 
29. (Neraka Saqar) adalah pembakar kulit manusia.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 30
'alayhaa tis'ata 'asyara

 
30. Dan di atasnya ada sembilan belas (malaikat penjaga).
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 31
wamaa ja'alnaa ash-haaba alnnaari illaa malaa-ikatan wamaa ja'alnaa 'iddatahum illaa fitnatan lilladziina kafaruu liyastayqina alladziina uutuu alkitaaba wayazdaada alladziina aamanuu iimaanan walaa yartaaba alladziina uutuu alkitaaba waalmu/minuuna waliyaquula alladziina fii quluubihim maradhun waalkaafiruuna maatsaa araada allaahu bihaadzaa matsalan kadzaalika yudhillu allaahu man yasyaau wayahdii man yasyaau wamaa ya'lamu junuuda rabbika illaa huwa wamaa hiya illaa dzikraa lilbasyari

 
31. Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang mu'min itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 32
kallaa waalqamari

 
32. Sekali-kali tidak(1529), demi bulan,

[1529] "Sekali-kali tidak" adalah bantahan terhadap ucapan-ucapan orang-orang musyrik yang mengingkari hal-hal tersebut di atas.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 33
waallayli idz adbara

 
33. dan malam ketika telah berlalu,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 34
waalshshubhi idzaa asfara

 
34. dan subuh apabila mulai terang.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 35
innahaa la-ihdaa alkubari

 
35. Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 36
nadziiran lilbasyari

 
36. sebagai ancaman bagi manusia.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 37
liman syaa-a minkum an yataqaddama aw yata-akhkhara

 
37. (Yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur(1530).

[1530] Yang dimaksud dengan "maju" ialah maju menerima peringatan dan yang dimaksud dengan "mundur" ialah tidak mau menerima peringatan.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 38
kullu nafsin bimaa kasabat rahiinatun

 
38. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 39
illaa ash-haaba alyamiini

 
39. kecuali golongan kanan,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 40
fii jannaatin yatasaa-aluuna

 
40. berada di dalam syurga, mereka tanya menanya,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 41
'ani almujrimiina

 
41. tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 42
maa salakakum fii saqara

 
42. "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?"
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 43
qaaluu lam naku mina almushalliina

 
43. Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 44
walam naku nuth'imu almiskiina

 
44. dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 45
wakunnaa nakhuudhu ma'a alkhaa-idhiina

 
45. dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 46
wakunnaa nukadzdzibu biyawmi alddiini

 
46. dan adalah kami mendustakan hari pembalasan,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 47
hattaa ataanaa alyaqiinu

47. hingga datang kepada kami kematian".
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 48
famaa tanfa'uhum syafaa'atu alsysyaafi'iina

 
48. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 49
famaa lahum 'ani alttadzkirati mu'ridhiina

 
49. Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)?,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 50
ka-annahum humurun mustanfiratun

 
50. seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut,
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 51
farrat min qaswaratin

51. lari daripada singa.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 52
bal yuriidu kullu imri-in minhum an yu/taa shuhufan munasysyaratan

 
52. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 53
kallaa bal laa yakhaafuuna al-aakhirata

 
53. Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 54
kallaa innahu tadzkiratun

 
54. Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan.
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 55
faman syaa-a dzakarahu

 
55. Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya (Al-Qur'an).
surah / surat : Al-Muddatstsir Ayat : 56
wamaa yadzkuruuna illaa an yasyaa-a allaahu huwa ahlu alttaqwaa wa-ahlu almaghfirati

 
56. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...