Al-Qalam

MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi
MI Plus Mutiara Islam | Membangun Generasi Qurani Berprestasi

surah / surat : Al-Qalam Ayat : 1
nuun waalqalami wamaa yasthuruuna

 
1. Nun [1490], demi kalam dan apa yang mereka tulis,

[1490] Lihat not no.10.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 2
maa anta bini'mati rabbika bimajnuunin

 
2. berkat ni'mat Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orng gila.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 3
wa-inna laka la-ajran ghayra mamnuunin

 
3. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 4
wa-innaka la'alaa khuluqin 'azhiimin

 
4. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 5
fasatubshiru wayubshiruuna

 
5. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka (orang-orang kafir)pun akan melihat,
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 6
bi-ayyikumu almaftuunu

 
6. siapa di antara kamu yang gila.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 7
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabiilihi wahuwa a'lamu bialmuhtadiina

 
7. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Paling Mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya; dan Dia-lah Yang Paling Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 8
falaa tuthi'i almukadzdzibiina

 
8. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 9
wadduu law tudhinu fayudhinuuna

 
9. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu).
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 10
walaa tuthi' kulla hallaafin mahiinin

 
10. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina,
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 11
hammaazin masysyaa-in binamiimin

 
11. yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah,
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 12
mannaa'in lilkhayri mu'tadin atsiimin

 
12. yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa,
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 13
'utullin ba'da dzaalika zaniimin

 
13. yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya,
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 14
an kaana dzaa maalin wabaniina

 
14. karena dia mempunyai (banyak) harta dan anak [1491].

[1491] Orang yang mempunyai banyak anak dan harta lebih mudah dia mendapat pengikut. Tapi jika dia mempunyai sifat-sifat seperti tersebut pada ayat 10-13, tidaklah dia dapat diikuti.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 15
idzaa tutlaa 'alayhi aayaatunaa qaala asaathiiru al-awwaliina

 
15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kam, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala."
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 16
sanasimuhu 'alaa alkhurthuumi

 
16. Kelak akan Kami beri tanda dia di belalai(nya) [1492].

[1492] Yang dimaksud dengan "belalai" di sini ialah hidung. Dipakai kata belali di sini sebagai penghinaan.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 17
innaa balawnaahum kamaa balawnaa ash-haaba aljannati idz aqsamuu layashrimunnahaa mushbihiina

 
17. Sesungguhnya Kami telah mencobai mereka (musyrikin Mekah) sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akanmemetik (hasil)nya di pagi hari,
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 18
walaa yastatsnuuna

 
18. dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir miskin),
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 19
fathaafa 'alayhaa thaa-ifun min rabbika wahum naa-imuuna

 
19. lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur,
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 20
fa-ashbahat kaalshshariimi

 
20. maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita [1493],

[1493] Maksudnya: maka terbakarlah kebun itu dan tinggallah arang-arangnya yang hitam seperti malam.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 21
fatanaadaw mushbihiina

 
21. lalu mereka panggil memanggil di pagi hari:
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 22
ani ighduu 'alaa hartsikum in kuntum shaarimiina

 
22. "Pergilah diwaktu pagi (ini) ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya".
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 23
fainthalaquu wahum yatakhaafatuuna

 
23. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 24
an laa yadkhulannahaa alyawma 'alaykum miskiinun

 
24. "Pada hari ini janganlah ada seorang miskinpun masuk ke dalam kebunmu".
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 25
waghadaw 'alaa hardin qaadiriina

 
25. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi (orang-orang miskin) padahal mereka (menolongnya).
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 26
falammaa ra-awhaa qaaluu innaa ladaalluuna

26. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata: "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat (jalan),
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 27
bal nahnu mahruumuuna

 
27. bahkan kita dihalangi (dari memperoleh hasilnya) [1494]".

[1494] Mereka mengatakan ini setelah mereka yakin bahwa yng dilihat mereka adalah kebun mereka sendiri.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 28
qaala awsathuhum alam aqul lakum lawlaa tusabbihuuna

 
28. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka: "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu) [1495]?"

[1495] Yang dimaksud bertasbih kepda Tuhan ialah mensyukuri ni'mat-Nya dan tidak meniatkan sesuatu yang bertentangan denagn perintah Tuhan seperti; meniatkan tidak akan memberi fakir miskin.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 29
qaaluu subhaana rabbinaa innaa kunnaa zhaalimiina

 
29. Mereka mengucapkan: "Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim".
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 30
fa-aqbala ba'dhuhum 'alaa ba'dhin yatalaawamuuna

 
30. Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 31
qaaluu yaa waylanaa innaa kunnaa thaaghiina

 
31. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kita; sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas".
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 32
'asaa rabbunaa an yubdilanaa khayran minhaa innaa ilaa rabbinaa raaghibuuna

 
32. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan (kebun) yang lebih baik daripada itu; sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dati Tuhan kita.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 33
kadzaalika al'adzaabu wala'adzaabu al-aakhirati akbaru law kaanuu ya'lamuuna

 
33. Seperti itulah azab (dunia). Dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui [1496].

[1496] Allah menerangkan bahwa Dia mencobai penduduk Mekah dengan menganugrahi mereka ni'mat-ni'mat yang banyak untuk mengetahui apakah mereka bersyukur atau tidak sebagaimana Allah telah mencobai pemilik-pemilik kebun, seperti yang diterangkan pada ayat 17-33. Akhirnya pemilik kebun itu insyaf dan masuk Islam berbondong-bondong setelah penaklukan Mekah.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 34
inna lilmuttaqiina 'inda rabbihim jannaati alnna'iimi

 
34. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) syurga-syurga yang penuh keni'matan di sisi Tuhannya.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 35
afanaj'alu almuslimiina kaalmujrimiina

 
35. Maka apakah patut Kami menjadikan orng-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa (orang kafir) [1497]?

[1497] Maksudnya: sama tentang balasan yang disediakan Allah untuk mereka masing-masing.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 36
maa lakum kayfa tahkumuuna

 
36. Atau adakah kamu (berbuat demikian): bagaimanakah kamu mengambil keputusan?
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 37
am lakum kitaabun fiihi tadrusuuna

 
37. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab (yang diturunkan Allah) yang kamu membacanya?,
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 38
inna lakum fiihi lamaa takhayyaruuna

 
38. bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 39
am lakum aymaanun 'alaynaa baalighatun ilaa yawmi alqiyaamati inna lakum lamaa tahkumuuna

 
39. Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari Kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat; sesungguhnya kamu benar-benar dapat mengambil keputusan (sekehendakmu)?
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 40
salhum ayyuhum bidzaalika za'iimun

 
40. Tanyakanlah kepada mereka: "Siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?"
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 41
am lahum syurakaau falya/tuu bisyurakaa-ihim in kaanuu shaadiqiina

 
41. Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 42
yawma yuksyafu 'an saaqin wayud'awna ilaa alssujuudi falaa yastathii'uuna

 
42. Pada hari betis disingkapkan [1498] dan mereka dipanggil untuk bersujud; maka mereka tidak kuasa [1499],

[1498] Yang dimaksud dengan betis disingkapkan ialah menggambarkan keadaan orang yang sedang ketakutan yang hendak lari karena hebatnya huru-hara hari kiamat.

[1499] Mereka diminta sujud itu adalah untuk menguji keimanan mereka padahal mereka tidak sanggup lagi karena persendian tulang-tulang mereka telah lemah dan azab sudah meliputi mereka.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 43
khaasyi'atan abshaaruhum tarhaquhum dzillatun waqad kaanuu yud'awna ilaa alssujuudi wahum saalimuuna

 
43. (dalam keadaan) pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera [1500].

[1500] Maksudnya: ialah bahwa mereka berkesempatan untuk melakukan sujud, tetapi mereka tidak melakukannya.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 44
fadzarnii waman yukadzdzibu bihaadzaa alhadiitsi sanastadrijuhum min haytsu laa ya'lamuuna

 
44. Maka serahkanlah (ya Muhammad) kepada-Ku (urusan) orang-orang yang mendustakan perkataan ini (Al-Qur'an). Nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan) dari arah yang tidak mereka ketahui,
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 45
waumlii lahum inna kaydii matiinun

 
45. dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat tangguh.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 46
am tas-aluhum ajran fahum min maghramin mutsqaluuna

 
46. Apakah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang?
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 47
am 'indahumu alghaybu fahum yaktubuuna

 
47. Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang ghaib lalu mereka menulis (padanya apa yang mereka tetapkan)?
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 48
faishbir lihukmi rabbika walaa takun kashaahibi alhuuti idz naadaa wahuwa makzhuumun

 
48. Maka bersabarlah kamu (hai Muhammad) terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam (perut) ikan ketika ia berdo'a sedang ia dalam keadaan marah (kepada kaumnya).
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 49
lawlaa an tadaarakahu ni'matun min rabbihi lanubidza bial'araa-i wahuwa madzmuumun

 
49. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat ni'mat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 50
faijtabaahu rabbuhu faja'alahu mina alshshaalihiina

 
50. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 51
wa-in yakaadu alladziina kafaruu layuzliquunaka bi-abshaarihim lammaa sami'uu aldzdzikra wayaquuluuna innahu lamajnuunun

 
51. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila [1501]".

[1501] Menurut kebiasaan yang terjadi di tanah Arab, seseorang dapat membinasakan binatang atau manusia dengan menujukan pandangannya yang tajam. Hal ini hendak dilakukan pula kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah memeliharanya, sehingga terhindar dari bahaya itu, sebagaimana dijanjikan Allah dalam surat Al Maidah ayat 67. Kekuatan pandangan mata itu pada masa sekarang dikenal dengan hypnotisme.
surah / surat : Al-Qalam Ayat : 52
wamaa huwa illaa dzikrun lil'aalamiina

 
52. Dan Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
Bagikan ke teman :
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...